خبر
کسب لوح تقدیر از دفتر پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش
1395/10/30

صنایع چوبی آپادانا مفتخر است به کسب لوح تقدیر از دفتر پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش به پاس تلاش و اهتمام در تالیف کتاب