سرویس روژین نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : D3702
 • پهنا :103 cm
 • عمق :168 cm
 • ارتفاع :140 cm

کمد دودرب

 • کد : D3709
 • پهنا :95 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :209 cm

ویترین

 • کد : D3723
 • پهنا :61 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :209 cm

جاعروسکی

 • کد : D3727
 • پهنا :79 cm
 • عمق :19 cm
 • ارتفاع :37 cm