سرویس پالی نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : D4502
 • پهنا :168 cm
 • عمق :101 cm
 • ارتفاع :122.5 cm

کمد دودرب

 • کد : C5809
 • پهنا :92.5 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :190 cm

کمد ویترین دار

 • کد : D5436
 • پهنا :92.5 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :190 cm

ویترین

 • کد : D4523
 • پهنا :53 cm
 • عمق :48 cm
 • ارتفاع :183 cm

قاب آئینه ایستاده

 • کد : C5849
 • پهنا :57 cm
 • عمق :40 cm
 • ارتفاع :185 cm

کتیبه بالای تخت

 • کد : C5835
 • پهنا :90 cm
 • عمق :10 cm
 • ارتفاع :29 cm